Záruční podmínky Toshiba

Na zařízení dodávané a montované je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje, nestanoví-li obchodní dohoda jinak. Pro platnost záruky je na zařízení nutné provádět pravidelnou odbornou údržbu a pravidelný odborný servis, dle požadavků zákonných norem a doporučení výrobce, vždy s přihlédnutím na místní provozní podmínky zařízení a jeho provozní zatížení.

Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady:

  • způsobené držitelem nebo provozovatelem úmyslně nebo jeho nedbalostí
  • způsobené zanedbáním údržby zařízení nebo užíváním zařízení vymykajícím se z obvyklých podmínek nebo v rozporu s předpisy stanovených výrobcem
  • způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou zařízení
  • způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu zařízení
  • zapříčiněné tím, že dříve vzniklá vada byla opravena neodborně neautorizovaným servisem
  • jejichž rozsah je způsoben neodborným používáním dříve poškozeného zařízení bez provedení opravy

Záruka se dále nevztahuje:

  • na poruchy nebo závady na zařízení, které nebylo nainstalováno podle pokynů výrobce
  • na součásti zařízení, které byly namontovány dodatečně a neodpovídají originálnímu katalogu dílů výrobce nebo jejich použití nebylo schváleno dodavatelem
  • na zařízení, která byla opravována nebo udržována neodbornou nebo neautorizovanou firmou nebo osobou
  • na části zařízení, které podléhají běžnému opotřebení a jejichž životnost je kratší než doba záruky (filtry a jiný spotřební materiál)