Záruční podmínky tepelná čerpadla Stiebel Eltron

Na výrobky a ostatní komponenty topného systému, dodané firmou STIEBEL ELTRON spol. s.r.o. (dále jen dovozce), se za předpokladu splnění níže uvedených podmínek vztahuje odpovědnost za vady v době trvání 5 let od uvedení do provozu. Platnost odpovědnosti za vady v případě výrobků do 6 kg chladiva nebo předepsaného ekvivalentu CO2 se neuplatní v případě jejich užití k jinému účelu než k vytápění a přiměřené přípravě teplé vody v rodinných domech. Výjimky, např. pro kaskádní zapojení nebo převažující přípravu teplé vody, musí být schváleny výrobcem.

Podmínky zodpovědnosti za vady

U tepelných čerpadel je podmínkou odpovědnosti za vady uvedení do provozu ve shodě s „Podmínkami pro uvedení tepelného čerpadla do provozu“- viz níže. Odpovědnost se vztahuje pouze na přístroje uvedené do provozu autorizovaným servisem výrobce nejpozději do 12 měsíců od data prodeje za podmínky provedení inspekčních prohlídek autorizovaným servisem na náklady uživatele v níže uvedených intervalech. V případě nedodržení Podmínek pro uvedení tepelného čerpadla do provozu se na výrobek odpovědnost za vady nevztahuje. Zároveň platí, že odpovědnost za vady je automaticky bez dalšího ukončena po dosažení 20 000 provozních hodin tepelného čerpadla ON-OFF, 30 000 provozních hodin tepelného čerpadla invertorového (bez ohledu na délku trvání odpovědnosti za  vady).

V případě výrobků do 6 kg chladiva nebo předepsaného ekvivalentu CO2

V kalendářním roce, kdy bylo tepelné čerpadlo uvedeno do provozu, není povinnost provádět inspekční prohlídku. V dalším roce provozu má uživatel povinnost provést inspekční prohlídku před započtením topné sezóny a další prohlídky provádět v intervalech stanovených výrobcem.
U tepelných čerpadel typu země-voda jsou povinné prohlídky v druhém a čtvrtém roce provozu, u tepelných čerpadel typu vzduch-voda jsou povinné prohlídky každoročně od druhého roku provozu (včetně druhého roku provozu).

V případě výrobků nad 6 kg chladiva nebo předepsaného ekvivalentu CO2

Inspekční prohlídky musí být prováděny každoročně vyjma roku uvedení do provozu, tj. ve 2., 3., 4. a 5. roce provozu. Mohou být prováděny současně s povinnou kontrolou těsnosti chladícího okruhu, která se provádí podle zákona č. 73/2012 a vyhlášky č. 257/2012, která ukládá povinnosti při provozu zařízení s obsahem regulovaných chladiv a olejů.

U tepelných čerpadel systému země/voda je odpovědnost za vady podmíněna správným dimenzováním zdroje energie (půdní kolektory, vrty).

U všech tepelných čerpadel je odpovědnost za vady vázána na správnou volbu zásobníku TUV, plochy jeho vestavěného výměníku nebo externího výměníku podle technických podkladů výrobce.

Případné opravy musí být provedeny servisní firmou autorizovanou dovozcem při výlučném použití originálních náhradních dílů.Uživatel je povinen po celou dobu trvání odpovědnosti za vady pečlivě uschovat a na vyžádání předložit záruční list řádně vyplněný prodejcem, popř. pověřenou firmou.

Kupující má v rámci odpovědnosti za vady právo na bezplatné, včasné, řádné odstranění závady. Pokud takovýto postup není možný, má kupující právo na výměnu výrobku pouze při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen a reklamace byla řádně uplatněna před skončením doby trvání odpovědnosti za vady. Po uplynutí zákonné záruční doby výrobce neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu a nenese náklady spotřebitele spojené s reklamací. Po uplynutí dvou let od převzetí výrobku má kupující vždy právo pouze na bezplatné odstranění závady.

Existence odpovědnosti za vady na tepelná čerpadla je podmíněna jejich instalací v souladu s doporučením výrobce. Tepelná čerpadla nesmí být použita pouze pro přípravu teplé vody.

Škody způsobené přepravou budou bezplatně odstraněny, bude-li neprodleně věrohodně prokázáno, že příčina poškození je na straně dovozce. V případě uplatnění reklamace uživatelem v době trvání odpovědnosti za vady zjistí pověřená servisní firma, je-li o splnění povinnosti žádáno oprávněně a stanoví způsob opravy či alternativní nápravy. Servisní firma ručí za její odborné provedení. Prodávající si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí. Prodávající přebírá po dobu trvání odpovědnosti za vady veškeré materiálové a dodatečně také pracovní a dopravní náklady, které pověřené servisní organizaci vznikly na základě uznaného garančního případu.

Zjištěné vady výrobku musí být uplatňovány bez zbytečného odkladu. V případě prodlení s uplatněním vady se odpovědnost za vady neuplatní.

Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na nepřímé a následné škody mající původ v manipulaci, instalaci a provozu dodaného zařízení.

Odpovědnost za vady se nevztahuje

a) na zařízení provozované bez elektrorevize

b) na závady, způsobené nedodržením předpisů pro skladování a manipulaci vydaných výrobcem,

c) na závady, způsobené porušením či obcházením podmínek uvedených v návodu k montáži a užívání,

d) na chybné projektové řešení či jiné vady sytému, mající za následek nedodržení provozně-technických podmínek dodaného zařízení,

e) na poruchy a závady způsobené zařízeními, které STIEBEL ELTRON nedodával, ale které ovlivňují funkci přístrojů, dodávaných firmou STIEBEL ELTRON spol. s.r.o. Praha,

f) neodborný zásah nepovolanou osobou,

g) na přístroje, uvedené do provozu pracovníkem bez platného oprávnění, vydaného STIEBEL ELTRON spol. s.r.o. Praha,

h) na závady způsobené oběhovou nebo doplňova cí vodou v otopné soustavě, která nesplňuje požadavky v Návodu k obsluze.

i) na závady způsobené použitím nevhodné nemrznoucí směsi v primárním okruhu u tepelných čerpadel země/ voda a u solárních systémů,

j) na závady a poškození chemickými látkami nebo dlouhodobým působením agresivních příměsí ve vzduchu,

k) na mechanické či jiné poškození vzniklé zásahem vyšší moci, vnějšími vlivy majícími původ mimo společnost STIEBEL ELTRON, živelnou událostí nebo zlým úmyslem,

l) na výrobky provozované bez řádného uvedení do provozu a instalované bez projektu, zpracovaném projektantem, který byl vyškolen u výrobce.

m) na doplňování a úpravu vody do soustavy nebo nemrznoucí směsi do vrtů, odvzdušňování nebo nastavování regulátorů.

n) na tepelná čerpadla instalovaná mimo území ČR

o) na vícenáklady pro zajištění bezpečného přístupu k tepelnému čerpadlu

Podmínky pro uvedení tepelného čerpadla do provozu

Tepelné čerpadlo smí uvést do provozu pouze autorizovaný servis výrobce s platným oprávněním.

Instalace smí být provedena jen na základě projektu, zpracovaného kvalifikovaným projektantem, vyškoleným u STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Praha a na základě podkladů výrobce tepelného čerpadla, vyškolení dokládá platným certifikátem.

Montáž smí provádět pouze firma vyškolená Stiebel Eltron spol. s r.o. Praha, vyškolení dokládá platným certifikátem.

Záruka na tepelné čerpadlo je dále podmíněna jeho prvním uvedením do provozu pracovníkem s platným oprávněním (viz Podmínky odpovědnosti za vady).

Již ve fázi projektování je možné konzultovat projekt s techniky firmy STIEBEL ELTRON. Před začátkem nebo během montáže před uvedením do provozu) je možno objednat konzultační návštěvu servisu. Tato návštěva je hrazena objednavatelem.

Garantem správné instalace, koordinátorem montážních prací a uvádění do provozu tepelného čerpadla je firma dodávající zařízení konečnému zákazníkovi.

Uvedení do provozu zajistí centrální servis STIEBEL ELTRON maximálně do pěti pracovních dnů od závazné objednávky garantem akce.

Součástí uvedení do provozu je i základní zaškolení uživatele.

Vlastní uvedení do provozu je možno provést při dodržení následujících podmínek

  1. servisu byla v předstihu dodána kopie hydraulického a elektrického zapojení
  2. veškerá řemeslná činnost je dokončena, všechny systémy jsou napuštěny a odvzdušněny
  3. voda v otopné soustavě je upravená a musí splňovat požadavky z návodu pro montáž a obsluhu; nejsou-li tam uvedeny, musí být hodnota pH při 25°C 8,3 – 8,8 a tvrdost vody do 3°N, vodivost do 1 000 μS/cm, chloridy do 30 mg/l. Měření kvality otopné vody servisním technikem je pouze orientační. Nenahrazuje odbornou analýzu
  4. silno- i slaboproudé rozvody včetně kabelů čidel MaR jsou zapojeny a je provedena revize elektro pro tepelné čerpadlo a jeho příslušenství
  5. při prvním uvádění do provozu je nutná přítomnost garanta akce, topenářů a elektrikářů (popř. včetně dodavatele MaR)v případě nepřítomnosti uživatele při uvedení do provozu, zajišťuje pozdější vyškolení obsluhy přístroje garant instalace

Činnosti, které nejsou hrazeny firmou STIEBEL ELTRON (hrazeno garantem akce)

  1. veškeré prostoje a opakované návštěvy vynucené nedodržením podmínek pro uvedení do provozu
  2. práce, které nejsou součástí uvádění do provozu a které si dohodne garant přímo se servisem