Zajímavosti

Tepelná čerpadla jsou moderním způsobem pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody i chlazení. Jsou nezávislá na dodávkách zemního plynu díky využívání skryté energie z našeho okolí. Pomocí energie obsažené ve vzduch, vodě či zemi vytváří teplo pro vytápění Vašich prostor. Navíc díky zásobníku teplé vody lze vyžít tepelné čerpadlo na ohřev teplé užitkové vody.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla

Výparník přivádí teplo ze vzduchu, vody či země. Vzniká tzv. pracovní látka. Do druhé poloviny výparníku tepelného čerpadla se vstřikuje pomocí trysky termostatického expanzního ventilu kapalné chladivo. Díky rozdílnému tlaku vstřiků se chladivo začíná odpařovat. Výparník má v tento okamžik nižší teplotu oproti okolnímu prostředí. Vzniká pára, která přenáší tepelnou energii do kompresoru, který ji stlačuje. Stlačení kompresorem tepelného čerpadla zapříčiní zahřátí páry. Kompresor tepelného čerpadla nasává páru a vytlačuje ji do kondenzátoru. Při výtlaku má pára vyšší teplotu než voda v topném systému. V kondenzátoru tepelného čerpadla proudí topná voda, které je ohříváno díky zkapalnění páry vytlačené do kondenzátoru kompresorem. Vzniklá kapalina v kondenzátoru proudí do expanzního ventilu, který provede izoentalpickou expanzi kapaliny. Dochází k poklesu tlaku a proud se zpomaluje. Po procesu škrcení proudí kapalina zpět do výparníku a celý proces se opakuje znovu.

Funguje to jako lednička

Pro lepší představu můžeme tepelná čerpadla přirovnat k běžným lednicím. Fungují pouze opačně. Zatímco lednice vytváří chlad pomocí výparníku odebírajícího teplo a kondenzátoru odvádějícího teplo, tepelná čerpadla energii z okolí díky výparníku odebírají a kondenzátorem ho pak využívají pomocí systémů pro vytápění. Stejně jako lednička mohou tepelná čerpadla regulovat teplotu pro Vaše lepší pohodlí.

Tepelná čerpadla využívají teplo z vnějšího prostředí, a to až 70-80% této energie, která je doplněná o elektrickou energii. Tato energie je důležitá pro provoz kompresoru chladiva tepelného čerpadla, která ohřívá vodu a tím vytápí okolní prostředí.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Zdrojem energie tepelného čerpadla vzduch/voda je venkovní vzduch. Tepelné čerpadlo má trubkový výparník doplněn ventilátorem kvůli lepšímu přenosu tepla. Skládá se ze dvou části (vnitřní a vnější) spojených navzájem měděnými trubkami, které jsou izolované. V těchto trubkách proudí chladivo. Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou kompaktní (vcelku a naplněna chladivem).

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je instalováno uvnitř i vně Vašeho obydlí. Do vnitřní instalace tepelného čerpadla je přiváděn vzduch pomocí tepelně izolovaného potrubí. Venkovní vzduch je pak přeměněn ve výměníku tepelných čerpadel na energii. Tekutina, která je obsažena v tepelném čerpadlu, absorbuje teplo v okamžiku, kdy se ve výparníku odpařuje. V kondenzátoru chladivo kondenzuje a proudí izolovaným potrubím mezi výparníkem a kondenzátorem. Díky tomu se energie dostane i do vzdálenějších místností. Navíc Hydrobox, kterým je doplněn o systém tepelného čerpadla, je využíván na ohřev užitkové vody.

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda přetváří energii obsaženou v zemi na teplo pomocí plošného kolektoru nebo geotermální sondy (hlubinný vrt). Zde proudí teplonosná kapalina, která je odváděna k tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo tuto energii pak využívá k přeměně na vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení obytných prostor. Díky relativně stálé teplotě v kolektoru nebo vrtu lze dosáhnout lepšího topného faktoru po celý rok než u tepelného čerpadla vzduch/voda.

Plošný, nebo také zemní kolektor převádí teplo cirkulačním obvodem do výparníku pomocí teplonosné kapaliny. Tato kapalina je ekologicky nezávazná a nemrznoucí. Ve výparníku se kapalina ochlazuje a zemní kolektor ji ohřívá díky geotermálnímu teplu.

Realizace zemního kolektoru může být provedena pomocí plošného kolektoru, kdy je pod povrchem země uložené speciální potrubí. Druhá varianta je vertikální zemní kolektor (hlubinný vrt), kde je potrubí uloženo v hlubokém vrtu. První varianta plošného horizontálního kolektoru je výhodná pro menší topné výkony. Druhá varianta hlubinného vrtu má kromě vyšších topných výkonů výhodu, že toto tepelné čerpadlo neovlivňují okolní měnící se teploty.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (klimatizační jednotky)

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch se liší od ostatních tím, že energie, která je získávána z vnějšího vzduch, je předána vzduchu vnitřnímu. Další odlišností je, že dokáží vytopit pouze jeden větší prostor či několik menších místností. Proto jsou tepelná čerpadla vzduch/vzduch vhodné do bytů, kanceláří, rekreačních chat či menších staveb. Jejich využití najdeme také v klimatizování vnitřních prostor.

Koukněte na naší nabídku

Nejčastější otázky

Které tepelné čerpadlo je vhodné pro Váš domov?

tepelné-čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou aplikovatelná téměř všude. Ať už máte novostavbu s vysokou energetickou účinností, nebo úsporný rekonstruovaný i nerekonstruovaný rodinný dům, nabízíme Vám vhodné řešení s tepelným čerpadlem.

Trendem dnešní doby jsou pasivní a nízkoenergetické budovy. Tepelná čerpadla jsou součástí tohoto trendu a zajišťují kompaktní systémy s integrovanou ventilací, samostatný větrací systém a samozřejmě smysluplné využití.

Starší budovy jsou často vysoce energeticky náročné. Úsporu energií můžete získat izolací obálky domu. Pokud ovšem vyměníte zároveň zdroj vytápění za tepelné čerpadlo, vyhnete se obavám o rostoucí ceny klasických zdrojů (zemní plyn). Další výhodou je i snižování emisí CO2, díky šetrnému provozu tepelného čerpadla.

Je lepší mít tepelné čerpadlo  uvnitř nebo venku?

Tepelná čerpadla vzduch/voda lze instalovat uvnitř i vně Vašeho obydlí. Venkovní instalace tepelných čerpadel jsou obvykle finančně méně náročné. Vnitřní instalace tepelného čerpadla je naopak méně náročná, co se týče hlukové zátěže. Tepelná čerpadla instalovaná uvnitř obydlí jsou oblíbená v husté zástavbě, kde je nutné řešit akustickou zátěž. U vnitřní instalace je potřeba zvážit prostory, které máte k dispozici pro instalaci tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla typu voda/voda a země/voda jsou určena pouze pro vnitřní instalaci.

Mohou tepelná čerpadla chladit?

tepelné-čerpadlo

V letních horkých měsících mohou doopravdy tepelná čerpadla chladit. Je to další možnost, kterou tepelná čerpadla nabízí. Rozlišujeme pasivní chlazení, kdy se nízká teplota spodní vody nebo země přenáší výměníkem tepla na topný systém. Tepelné čerpadlo zůstane takzvaně pasivní (kompresor zůstane nečinný) a tím Vám vychladí Vaše prostory. Dalším způsobem je aktivní chlazení. Chladící výkon se u tohoto způsobu přenáší na topný systém. Kompresor tepelného čerpadla tentokrát zůstává aktivní.

Proč investovat do tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla využívají energie z okolního prostředí, která je zadarmo. I přesto, že je tento zdroj energie doplňován o elektrickou, je způsob vytápěním tepelným čerpadlem levnější než vytápění energií elektrickou. Tepelná čerpadla znamenají vyšší počáteční investice než například investice do elektrické energie, která je používaná na vytápění pomocí topné rohože nebo elektrokotle.

U topné rohože je ale v budoucnu náročnější přejít na jiné energie. Navíc energetická náročnost je pro tento zdroj často nevyhovující, a proto je nutné ho doplnit fotovoltaikou, krbem na dřevo apod. Elektrokotel je snadnější varianta, ze které můžete v budoucnu přejít na jiné zdroje energie pro vytápění. Nicméně náklady na vytápění jsou stejně jako u topné rohože vyšší.

Je možné, že uvažujete i o plynovém kotli. Tady je třeba počítat s investicí do plynové přípojky a rozvodů plynu v domě i komínu. I zde je nutné počítat s vyššími náklady na vytápění.

Tepelná čerpadla díky okolním zdrojům energie (voda, vzduch či země) spoří náklady na vytápění. Počáteční vyšší investice se Vám vrátí a můžete už jen šetřit peníze na jiné výdaje. Pokud potřebujete poradit a zjistit, za jak dlouho se Vám investice vrátí, neváhejte nás kontaktovat.

tepelné-čerpadlo

Jak je to s dotacemi na tepelná čerpadla?

Program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR umožňuje žadatelům získat podporu na tepelná čerpadla. Žadatelem může být jak právnická, tak i fyzická osoba, která vlastní nebo staví rodinný či bytový dům. Program má za cíl zlepšit stav životního prostředí, a proto podporuje i výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Žádosti o dotaci na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem  lze podat do konce prosince 2021 nebo do vyčerpání alokace na základě online formuláře. Pro splnění podmínek žádosti je třeba splnit požadavek na ekodesing a dokončit instalaci tepelného čerpadla do 12 měsíců od schválení žádosti. Další podmínkou je snížení energetické náročnosti stávající budovy (rodinného domu). Realizaci musí provádět dodavatel, který má příslušné oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění prací daného typu (realizace svépomocí je upravena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Výše dotací se odvíjí od typu tepelného čerpadla. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám.

Zdroj: novazelenausporam.cz